TT

NĂM HỌC

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

NỘI DUNG KHEN THƯỞNG

SỐ QUYẾT ĐỊNH

01

1991-1992

Bằng khen UBND Tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm học 1991-1992

Số 1560/QĐKT 11/12/1992

02

1991-1992

Bằng khen Bộ GD&ĐT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm học: 1992-1993

Số: 1552/QĐKT  23/07/1993

03

1992-1993

Bằng khen UBND Tỉnh

Đơn vị tiên tiến cấp tỉnh

Năm học: 1992-1993

Số: 3440/QĐKT 11/12/1993

04

Năm 1994

Bằng khen UBND Tỉnh

Tham gia tìm hiểu luật giao thông hè năm 1994

Sô 1800/QĐKT 04/08/1994

05

1994-1995

Bằng khen UBND Tỉnh

Đơn vị tiên tiến cấp tỉnh

Năm học: 1994-1995

Số: 2525/QĐKT 26/10/1995

06

1995-1996

Bằng khen UBND Tỉnh

Đào tạo học sinh giỏi đạt giải quốc gia

Số: 2926/QĐKT 23/05/1996

07

1995-1996

Bằng khen UBND Tỉnh

Đơn vị tiên tiến cấp tỉnh

Năm học: 1995-1996

Số: 693/QĐKT 04/03/1997

08

1993-1996

Bằng khen Thủ tướng chính phủ

Xuất sắc trong công tác GD&ĐT từ năm (1993 – 1996)

Số: 888/TTG 21/10/1997 bằng số 20

09

1996-1997

Bằng khen UBND Tỉnh

Đơn vị tiên tiến cấp tỉnh

Số:3319/QĐKT 22/09/1997

10

1997-1998

Giấy chứng nhận UBND Tỉnh

Tập thể lao động xuất sắc

Số: 1344/QĐ-UBT-14/04/1999

11

1999-2000

Giấy chứng nhận UBND  Tỉnh

Tập thể lao động xuất sắc

Số: 317/QĐ-UBT-16/11/2000

12

2000-2001

Giấy chứn nhận UBND  Tỉnh

Tập thể lao động xuất sắc

Số: 3977/QĐ-UBT-7/11/2001

13

 

2000-2001

Bằng khen UBND Tỉnh

Đã có thành tích xuất sắc tháng ATGT

Số: 79/QĐKT

14

2000-2001

Bằng khen UBND Tỉnh

Đơn vị văn hóa tốt

năm 2001

Số: 341/QĐ-01/02/2002

15

2001-2002

Giấy chứng nhận UBND  Tỉnh

Tập thể lao động xuất sắc

Số:4202/QĐ-UBT-11/11/2002

16

2001-2002

Bằng khen công an Tỉnh

Đã có thành tích xuất sắc tháng ATGT

SỐ: 227/QD9KT-18/10/2002

17

2001-2002

Bằng khen Bộ GD&ĐT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ

Năm học 2001-2002

Số: 5620/GDĐT-25/01/2002

18

2002-2003

Giấy chứng nhận UBND  Tỉnh

Tập thể lao động

xuất sắc

Năm 2003

19

2002-2003

Bằng khen Bộ GD&ĐT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ

Năm học: 2002-2003

Số: 1500/GD&ĐT-23/07/2003

20

1982-1999 2002-2003

Huân chương lao động hạng ba Chủ tịch nước

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục &đào tạo

Số: 81/QĐ-14/02/2004, bằng số 4

21

2003-2004

Giấy chứng nhận UBND Tỉnh

Tập thể lao động xuất sắc

Số:3755/QĐ-UBT-31/10/2005

22

Năm 2004

Bằng công nhận cơ sở văn hóa năm 2004

Đơn vị văn hóa tốt năm 2004

Số: 1070/QĐ-08/09/2005

23

2004-2005

Bằng khen Bộ GD&ĐT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm  vụ

Năm học 2004-2005

SỐ: 3188/QĐ-GDĐT

14/11/2005

24

Năm 2005

Bằng khen UBND Tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCGDTHCS năm 2005

Số: 1506/QĐ-UBT

19/04/2005

25

2005 - 2006

Bằng khen Bộ GD&ĐT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

năm học 2005- 2006

 

26

2006 - 2007

Bằng khen của UBND Tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 năm học 2006- 2007

Số: 1416/QĐ-UBT

Ngày 23/5/2007

27

2007 - 2008

Quyết định của UBND Tỉnh

Công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia

Số: 1621/QĐ-UBND

Ngày 08/6/2007

28

2008 - 2009

Bằng khen của UBND Tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 năm học 2008- 2009

Số: 2195/QĐ-UBND

Ngày 10/7/2008

29

2009 - 2010

Giấy khen của UBND Tỉnh

Tập thể lao động xuất sắc

Số 2364/QĐ-UBND

Ngày 13/9/2009

30

2010 - 2011

Giấy khen của UBND huyện Tân Phú

Tập thể lao động tiên tiến

Số 2379/QĐ-UBND

Ngày 17/10/2010

31

2011- 2012

Bằng khen của UBND Tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số 3027/QĐ –UBND

Ngày 23/9/2013

32

2012 - 2013

Bằng khen của UBND Tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số 3027/QĐ –UBND

Ngày 23/9/2013

33

2013 - 2014

Giấy khen của UBND Tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số 2954/QĐ-UBND

Ngày 25/9/2014

34

2014 - 2015

Giấy khen của Sở GD&ĐT Tỉnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số 378/QĐKT

Ngày 04/5/2015

35

2015 - 2016

Bằng khen của UBND Tỉnh

Xuất sắc trong 15 năm thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Số 2942/QĐ-UBND

Ngày 13/9/2016